Privacy Policy

Om als hulpverleningszone een goede dienstverlening te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR genoemd.

Waarom verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen.
  • voor de goede vervulling van de taak van de hulpverleningszone als lokaal bestuur.
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden.
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Jouw gegevens zijn in professionele handen

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgeven van informatie aan derden

Wij geven jouw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis is. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma of adviesbureau), dan mogen zij jouw gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.

Wij geven jouw gegevens alleen door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring van jouw gegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van jou hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt. Je kan hierover verdere toelichting krijgen.
  • recht op correctie: als jouw gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen jouw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen vaak geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen jouw gegevens niet meer te gebruiken.

Tracking

Wij maken geen gebruik van social plug-ins die het surfgedrag van onze bezoekers tracken.

Wij maken gebruik van cookies om het gebruiksgemak voor onze klanten te analyseren en te verbeteren.

Voor softwareleveranciers

Softwareleveranciers die samenwerken met Hulpverleningszone Waasland moeten zich ook houden aan onze afspraken rond privacy. In elk bestek vind je een vaste clausule over open data en privacy. Als leverancier van applicaties of databronnen die persoonsgegevens bevatten, moet je een verwerkingscontract ondertekenen en toepassen.

Contactpersoon

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar gegevensbescherming@hvzwaasland.be of per brief naar Hulpverleningszone Waasland – Gegevensbescherming, Nijverheidsstraat 33 te 9100 Sint-Niklaas.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be of op Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Wij respecteren jouw privacy

Om als hulpverleningszone een goede dienstverlening te bieden, werken wij met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. We doen dit in overeenstemming met de GDPR.

Lees meer over wat wij doen met jouw persoonsgegevens.

Ga naar de inhoud